THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2016

Thứ tư - 31/10/2018 08:15
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ THEO CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2016

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2016 của Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Ba thông báo về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2016, cụ thể như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Phạm vi:

          – Chỉ tổ chức thi tuyển các vị trí việc làm mà bệnh viện có nhu cầu cần tuyển dụng phù hợp với  đề án vị trí việc làm theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa mà Sở Y tế đã phê duyệt

2. Đối tượng thi tuyển

– Điều dưỡng hạng III;

– Điều dưỡng hạng IV; Điều dưỡng Gây mê hồi sức hạng IV;

– Hộ sinh hạng IV;

– Dược sĩ hạng IV;

– Dinh dưỡng TC;

– Xét nghiệm Y học hạng IV;

– Kỹ thuật hình ảnh Y học hạng IV; KTV Bó bột hạng IV;

– Kỹ sư Công nghệ thông tin;

– Kế toán đại học;

– Kế toán cao đẳng;

3. Điều kiện dự tuyển.

3.1. Điều kiện chung.

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với vị trí việc làm và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

– Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Sử dụng ma túy, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ.

3.2. Điều kiện cụ thể.

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm (Chi tiết tại phần sau).

II. HÌNH THỨC THI TUYỂN.

 1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng III (Đại học):                           05 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV (Cao đẳng):                       06 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV (Trung cấp):                      34 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV (Cao đẳng, trung cấp) chuyên ngành

Gây mê hồi sức:                                                   01 chỉ tiêu

– Dinh dưỡng hạng IV (Cao đẳng):                       01 chỉ tiêu

– KTV Y hạng IV (Cao đẳng), chuyên ngành

kỹ thuật hình ảnh y học:                                                 02 chỉ tiêu

– KTV Y hạng IV (Cao đẳng) chuyên ngành

xét nghiệm y học:                                                          02 chỉ tiêu

– KTV Y hạng IV (Trung cấp) chuyên ngành

xét nghiệm y học:                                                          02 chỉ tiêu

– Điều dưỡng hạng IV (Cao đẳng, Trung cấp), có chứng chỉ

bồi dưỡng kỹ thuật xương bột (bó bột)       :                  02 chỉ tiêu

– Hộ sinh hạng IV (Cao đẳng):                              02 chỉ tiêu

– Hộ sinh hạng IV (Trung cấp):                                      02 chỉ tiêu

– Dược hạng IV (Cao đẳng):                                 01 chỉ tiêu

– Dược hạng IV (Trung cấp):                                01 chỉ tiêu

– Đại học Kế toán:                                                          03 chỉ tiêu

– Cao đẳng Kế toán:                                             03 chỉ tiêu

– CĐ CNTT (chuyên ngành quản trị mạng):                  01 chỉ tiêu

2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm.

a. Điều dưỡng hạng III (Đại học)

Chuyên môn:

Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy chuyên ngành Điều dưỡng

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

Tin học:

Trình độ tin học: chứng chỉ B trở lên.

b. Điều dưỡng (hạng IV) Cao đẳng

Chuyên môn:

Tốt nghiệp CĐ hệ chính quy chuyên ngành Điều dưỡng

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

Tin học: Trình độ tin học: chứng chỉ B trở lên.

c. Điều dưỡng (hạng IV) Trung cấp

Chuyên môn:

Tốt nghiệp TH hệ chính quy chuyên ngành Điều dưỡng hoặc y sỹ đa khoa có chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên.

Tin học:

Trình độ tin học: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên.

d.Điều dưỡng hạng IV (Cao đẳng, Trung cấp), có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ thuật xương bột (bó bột)

– Tốt nghiệp TH hệ chính quy chuyên ngành Điều dưỡng hoặc y sỹ đa khoa có chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng.

– Có chứng chỉ KTV Bó bột do các trường từ trung cấp Y trở lên hoặc bệnh viện tuyến Trung ương cấp.

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên.

Tin học:

Trình độ tin học: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên.

e. Điều dưỡng hạng IV (Cao đẳng, trung cấp) chuyên ngành Gây mê hồi sức

– Tốt nghiệp TH hệ chính quy chuyên ngành Điều dưỡng hoặc y sỹ đa

khoa có chứng chỉ chuyển đổi Điều dưỡng

– Có chứng chỉ KTV gây mê hồi sức hoặc có chứng chỉ điều dưỡng gây mê hồi sức do các trường từ trung cấp y trở lên hoặc do Bệnh viện tuyến Trung ương cấp.

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên.

Tin học:

Trình độ tin học: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên

f. KTV Y hạng IV (Cao đẳng), chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học:

Chuyên môn:

Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành KTV hình ảnh Y học

Trình độ ngoại ngữ: (1trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

Tin học:

Trình độ tin học: chứng chỉ B trở lên..

g. KTV Y hạng IV(Cao đẳng) chuyên ngành xét nghiệm y học

Chuyên môn:

Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành xét nghiệm

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

Tin học:

Trình độ tin học: chứng chỉ B trở lên.

h. KTV Y hạng IV (Trung cấp) chuyên ngành xét nghiệm y học

Chuyên môn:

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành xét nghiệm

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên.

Tin học:

Trình độ tin học: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên..

i. Hộ sinh hạng IV(Cao đng)

Chuyên môn:

Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngành hộ sinh

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

Tin học:

Trình độ tin học: chứng chỉ B trở lên.

j. Hộ sinh hạng IV(Trung cấp)

Chuyên môn:

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Hộ sinh

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên

Tin học:

Trình độ tin học: Chứng chỉ từ trình độ B trở lên.

k. Kế toán Đại học

Chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

Tin học:

Trình độ tin học: chứng chỉ B trở lên.

l. Kế toán Cao đẳng

Chuyên môn:

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

Tin học:

Trình độ tin học: chứng chỉ B trở lên.

m. Cử nhân CNTT – Chuyên ngành Quản trị mạng

Chuyên môn:

Tốt nghiệp từ Cao đẳng  trở lên chuyên ngành quản trị mạng.

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

n. Dinh dưỡng hạng IV (Cao đẳng)

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng.

Có chứng chỉ Dinh dưỡng tiết chế do các trường chuyên nghiệp hoặc bệnh viện Trung ương cấp.

Trình độ ngoại ngữ: (1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định của nhà nước).

Trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ B.

Tin học: Trình độ tin học: chứng chỉ B trở lên.

          III. NỘI DUNG THI TUYỂN

 1. Thời lượng và nội dung môn thi

          Kỳ thi tuyển viên chức được thực hiện thông qua các môn thi với thời gian cụ thể như sau:

 1. a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút;
 2. b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

– Thi viết, thời gian 180 phút hoặc thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút;

– Thi thực hành. Thời gian thi thực hành phù hợp đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

 1. c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút;
 2. d) Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
 3. Trường hợp thi tuyển viên chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn công nghệ thông tin thì thời gian thi công nghệ thông tin do Giám đốc BV có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định bảo đảm phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 4. Nội dung môn thi (Thi chung cho tất cả các vị trí việc làm)

– Luật viên chức số 58/2010/QH12;

– Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân;

 Luật khám bệnh, chữa bệnh;

– Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

– Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12;

– Thông tư 14/2014/TT-BYT quy định về chuyển tuyến giữa các cơ sở y tế

– Thông tư 40/2015/TT-BYTQuy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

– Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

– Quy chế tổ chức bệnh viện (thuộc Quy chế bệnh viện) được ban hành kèm theo quyết định số1895/1997/Q§-BYT;

– Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc được ban hành kèm theo quyết định số01/2008/Q§-BYT ngµy 21/01/2008của Bộ Y tế;

–  12 điều y đức;

– Một số kiến thức hiểu biết chung về ngành y tế và các văn bản pháp luật còn hiệu lực liên quan đến viên chức, công việc của ngành y tế.

* Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không phát hành tài liệu ôn thi, thí sinh tự tìm tài liệu ôn thi;

 IV. HỒ SƠ VÀ PHÍ THI TUYỂN

1, Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

– Bản sơ yếu lý lịch lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao hộ khẩu thường trú

– 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ thường trú.

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

 1. Lệ phí dự thi

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Mức thu:   260.000đ/ Hồ sơ dự thi  (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng)

*Lưu ý : Thí sinh không trúng tuyển hoặc bỏ không tham gia thi tuyển không được nhận lại hồ sơ và phí dự thi tuyển.

Trường hợp hồ sơ đang ký dự thi trên 100 hồ sơ thì người đăng ký dự thi được hoàn trả lại phần tiền chênh lệch theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

 

V. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI TUYỂN

Theo hướng dẫn tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

2.1  Thông báo tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng thông báo tuyển dụng côn gkhai trên báo Phú Thọ, Website Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Ba; đồng thời niêm yết thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, hình thức tuyển dụng, thời gian phát hành, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng. Địa điểm niêm yết tại Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Ba.

Từ ngày 04/11/2016.

2.2 Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập danh sách thí sinh:

 • Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển ( theo mẫu do HĐTD phát hành) tại Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Ba  từ  ngày 07/11/2016. Trong giờ hành chính.
 • Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Ba vào giờ hành chính các ngay flamf việc trong tuần. Từ ngày 09/11/2016.
 • Hạn nhận hồ sơ: Chậm nhất đến 16 giờ 30 phút ngày 02/12/2016.

Thư ký hội đồng lập danh sách thí sinh chính thức dự tuyển sau khi hồ sơ được thẩm định là đúng đối tượng, đủ điều kiện dự tuyển.

2.3 Thời gian tổ chức thi tuyển.

 • Dự kiến thi ngày 17 và ngày 18/12/2016

2.4 Kết quả thi tuyển.

 • Kết quả thi tuyển sẽ được niêm yết công khai tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thanh Ba, đồng thời Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả thi tuyển đến từng thí sinh theo đường bưu điện. (Gửi theo địa chỉ thí sinh ghi sẵn trên phong bì trong hồ sơ dự tuyển)
 • 3. Ưu tiên trong thi tuyển.
 • Trường hợp có từ hai thí sinh có kết quả thi tuyển bằng nhau ở tiêu chí cuối cùng cần tuyển thì việc xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên được quy định tại khoản 2 điều 10 nghị định số 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 1. Giải quyết khiếu nại và phúc khảo.
 • Thực hiện theo điều 17 nghị định 29/2012/NĐ-CP;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển, (tính theo dấu bưu điện), Sau thời gian trên Hội đồng sẽ không giải quyết.

 1. Cách tính điểm.

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

–  Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

–  Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

 1. Điều kiện miễn thi một số môn.

6.1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn thi chuyên ngành không phải là môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau.

a, Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b, Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở  đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

6.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

 1. Xác định người trúng tuyển.

Người được xác định là trúng tuyển phải đạt các điều kiện cần và đủ như sau:

-Tham gia đầy đủ các bài thi theo quy định; có số điểm mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và và được tính theo nguyên tắc: Người trúng tuyển là người có kết quả thi cao hơn, lấy thứ tự từ cao đến thấp cho hết chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

-Trong trường hợp có từ hai thí sinh trở lên có kết quả thi bằng nhau ở tiêu chí cuối cùng cần tuyển thì người có tổng số điểm thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển;

-Nếu tổng điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 điều 10 nghị đinh 29/2012/NĐ-CP

 1. Công bố kết quả trúng tuyển và tuyển dụng.

Căn cứ kết quả thi tuyển, xét tuyển do HĐTD báo cáo, Giám đốc bệnh viện xem xét và ra quyết định công nhận kết quả trúng tuyển. Đồng thời trình Sở Y tế ra quyết định tuyển dụng theo phân cấp quản lý.
 

                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG         
                                   GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                            Phạm Thái Hạ

                           (Đã ký) 

 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây